Kỹ Thuật
Bảng giá đất không tính được tiền sử dụng đất

Tốn nhiều tiền bạc, công sức để xây dựng nhưng bảng giá đất thực tế chủ yếu chỉ để tính thuế, không có tác dụng... tính tiền sử dụng đất.